Kompletní řešení pro
online výzkumné projekty

Kompletní řešení pro
online výzkumné projekty

Webové stránky na míru pro dotazníková šetření a experimentální designy

Konzultace metodologie výzkumu

Poskytuji konzultace výzkumných projektů. Cílem je navržení či úprava výzkumného designu tak, aby získaná data byla kompatibilní se zvolenou metodou statistické analýzy dat a aby se maximalizovala síla statistických testů. Konzultace můžu poskytnout samostatně nebo v rámci tvorby webového rozhraní pro sběr dat.

 • Navržení uživatelsky přátelského formátu online testu.
 • Analýza slabých míst předloženého projektu.
 • Příprava rozvrhů randomizace.
 • Volba metod k měření duševních vlastností.
 • Stanovení potřebné velikosti výzkumného souboru.

Tvorba webové aplikace

Nabízím tvorbu webových stránek určených k online sběru dat. Web může obsahovat dotazníky, psychodiagnostické inventáře i interaktivní a multimediální prvky.

 • Responzivní design – web je plně kompatibilní s počítači, tablety i mobilními telefony.
 • Kompletní zajištění webu včetně hostingu, databáze atp.
 • Lze zahrnout okamžité vyhodnocení odpovědí respondentů (např. zobrazení výsledků psychodiagnostického testu). Sběr dat je pak pro respondenty atraktivnější.
 • Možnost naprogramování výkonnostních metod, metod vyžadujících časový limit, opakovaná testování...
 • Možnost automatického rozesílání e-mailů (např. připomenutí se respondetům longitudinální studie).

Před objednávkou webu zvažte, zda váš projekt nelze realizovat s pomocí již existující dotazníkové platformy (např. Google Forms, Survio, SurveyMonkey a mnoho dalších) - řada z nich je zdarma, jiné za poplatek. Přidaná hodnota, kterou poskytuji, je možnost zařazení okamžitého vyhodnocení, randomizace, použití interaktivních prvků atp. Pokud nic z toho váš projekt neobsahuje, doporučuji zvolit levnější cestu.

Ukázky webů:

Osobnost zákazníka a influencer marketing Testování kreativity Generování fotek tváří dle osobních preferencí

Výše uvedené weby byly vytvořeny nekomerčně pro mé diplomandy.


Statistická analýza dat

Provádím analýzy kvantitativních dat s pomocí statistických nástrojů. Může i nemusí jít o data získaná ze mnou připravené webové aplikace. Analýzy realizuji v jazyce R.

 • Čištění a imputace chybějících dat.
 • Návrh a fitování vhodného statistického modelu.
 • Testování statistických hypotéz.
 • Zkoumání psychometrických charakteristik diagnostického nástroje.
 • Tvorba populačních norem.
 • Použití pokročilých statistických postupů (IRT, CFA, ROC analýza, Mixed-effect models, MSEM, Bayesovská statistika).
 • Možnost hromadného generování zpráv, protokolů či grafů dle šablony.

Ceník

Jednotlivé služby poskytuji zvlášť i jako balíček dohromady. Cena je dohodou a odvíjí od více faktorů: od toho, jak je zakázka komplikovaná, zda jsem daný problém již někdy řešil (např. zda jsem již daný prvek někdy programoval) a v neposlední řadě od způsobu financování (např. zakázka pro studenta, který dává peníze z vlastní kapsy, bude ceněná jinak než web hrazený z několikamilionového výzkumného projektu). Co se týče webu pro sběr dat, platí orientačně tyto částky:

 • 5 000 – 10 000 Kč: Malé projekty, stránky typicky na jeden průchod bez opakovaného měření, bez komplikovanějších plánů randomizace, bez speciálních grafických nebo pokročilejších interaktivních prvků.
 • 10 000 – 20 000 Kč: Komplikovanější projekty vyžadující vytvoření nějakých interaktivních aplikací, projekty s opakovaným testováním, stránky s jiným než minimalistickým grafickým ztvárněním.
 • nad 20 000 Kč: Pokročilé projekty. V případě, že poptáváte vytvoření webového portálu s přihlašováním uživatelů, oprávněními atp., doporučuji se spíše obrátit na specializovanou IT firmu.

Co se týče statistických analýz, opět záleží na rozsahu, druhu a míře jasnosti zadání. Časově náročnější je práce a datasety složenými z velkého počtu různorodých proměnných (typicky dotazníková šetření). Méně náročná je práce s daty, která obsahují méně proměnných nebo skupiny proměnných stejného typu (např. položky psychologického testu). Cena se typicky pohybuje od několika tisíc po několik desítek tisíc. Obvyklým výstupem analýz je text doplněný grafy a tabulkami, ve kterém popisuji použitou proceduru a provádím povrchovou interpretaci výsledků (tzn. co které číslo znamená).


Daniel Dostál

daniel.dostal@vyzkum.org  •  IČ: 09842250

Jsem statistik a psycholog. V technikách online sběru dat a vytváření webových aplikací k tomuto účelu mám více než desetiletou zkušenost. Aktuálně působím na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde vyučuji kurzy základní i pokročilé statistiky, psychometriky a práce v jazyce R. Ovládám jazyky PHP, JavaScript, MySQL a R.